Chính sách riêng tư - 1990.Agency - Digital Marketing Agency

Chính sách riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức CÔNG TY TNHH MỘT CHÍN CHÍN MƯƠI thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng liên quan đến các trang web, sản phẩm và dịch vụ của 1990.AGENCY. Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư, “thông tin cá nhân” là những thông tin có thể định dạng hoặc xác định, liên quan đến một con người tự nhiên đang tồn tại.

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm các nội dung sau:

 1. Thông tin cá nhân được Chúng tôi thu thập
 2. Cách thức Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và cơ sở pháp lý của việc sử dụng này
 3. Thu thập và sử dụng cookies
 4. Cách thức và thời điểm Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
 5. Nơi lưu trữ thông tin cá nhân
 6. Cách thức Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân
 7. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
 8. Truy cập và lựa chọn
 9. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
 10. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
 11. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 12. Một số thông tin bổ sung cho Liên minh châu Âu
 13. Thông báo Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California
 14. Ví dụ về các thông tin được Chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân được Chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ của 1990.AGENCY cho Khách Hàng. Việc thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được thực hiện theo Chính sách quyền riêng tư này khi có liên quan đến Sản phẩm của 1990.AGENCY và theo sự cho phép của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của các khu vực pháp lý có liên quan.

Dưới đây là các nguồn thông tin được Chúng tôi thu thập:

 • Thông tin Khách Hàng cung cấp cho Chúng tôi: Chúng tôi thu thập thông tin Khách Hàng cung cấp liên quan đến dịch vụ của 1990.AGENCY.
 • Thông tin tự động: Một số loại thông tin nhất định được chúng tôi tự động thu thập khi Khách Hàng tương tác với dịch vụ của 1990.AGENCY.
 • Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về Khách Hàng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu về xe cơ giới, tổ chức tài chính, nền tảng mạng xã hội và các nguồn công khai có sẵn.

Khách Hàng sẽ được thông báo nếu một số thông tin cá nhân nhất định bắt buộc hoặc tùy chọn cung cấp. Nếu các thông tin bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một số tính năng nhất định đối với dịch vụ của 1990.AGENCY.

Dưới đây là các loại thông tin được Chúng tôi thu thập:

 • Thông tin liên quan đến danh tính của Khách Hàng;
 • Hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng khác mang tính cá nhân của Khách Hàng khi tham dự một sự kiện của 1990.AGENCY hoặc sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY;
 • Mã định danh cá nhân và mật khẩu được mã hóa;
 • Dữ liệu thanh toán;
 • Thông tin về thuế và về công ty;
 • Lịch sử tín dụng của Khách Hàng;
 • Dữ liệu quan hệ thương mại;
 • Dữ liệu hóa đơn;
 • Dữ liệu thông tin liên hệ;
 • Dữ liệu đăng ký nhận email của 1990.AGENCY;
 • Sở thích của Khách Hàng được thu thập thông qua biểu mẫu hoặc được suy ra từ việc sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY;
 • Thông tin liên hệ và trao đổi với Chúng tôi;
 • Dữ liệu điều hướng và tương tác kỹ thuật;
 • Dữ liệu vị trí.

Để biết thêm ví dụ về thông tin được thu thập, vui lòng xem Phần 14 của Chính sách này. Chúng tôi có thể sử dụng kết hợp các loại thông tin khác nhau của Khách Hàng.

Cách thức và Cơ sở pháp lý để Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý Khách để vận hành, cung cấp và cải thiện dịch vụ của 1990.AGENCY. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của Chúng tôi bao gồm:

 • Vận hành, Cung cấp dịch vụ của 1990.AGENCY: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để vận hành, xử lý và cung cấp dịch vụ của 1990.AGENCY, cũng như xử lý các hợp đồng liên quan đến dịch vụ của 1990.AGENCY, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, chương trình khách hàng thân thiết, khảo sát, tư vấn chiến lược, tham gia các chương trình ưu đãi và thanh toán. Việc xử lý thông tin này là cần thiết để ký kết hợp đồng với Khách Hàng hoặc pháp nhân mà Khách Hàng đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Chúng tôi, cung cấp dịch vụ của 1990.AGENCY, đáp ứng yêu cầu từ Khách Hàng hoặc hỗ trợ Khách Hàng.
 • Đo lường, đánh giá và cải thiện dịch vụ của 1990.AGENCY: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, hỗ trợ và phát triển dịch vụ của 1990.AGENCY. Việc xử lý thông tin này được dựa trên lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc đo lường, đánh giá và cải thiện dịch vụ của 1990.AGENCY.
 • Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để đề xuất dịch vụ của 1990.AGENCY mà Khách Hàng có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Khách Hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách Hàng với dịch vụ của 1990.AGENCY. Việc xử lý thông tin này được dựa trên (i) mong muốn hợp pháp của Chúng tôi trong việc đưa ra các khuyến nghị và trải nghiệm được cá nhân hóa cho Khách Hàng, và (ii) sự chấp thuận của Khách Hàng theo yêu cầu của luật hiện hành.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của Khách Hàng, hoặc cần xử lý một số loại thông tin cá nhân nhất định nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật. Việc xử lý thông tin này là cần thiết để Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan hoặc vì lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc bảo mật và thu thâp dữ liệu tuân thủ luật hiện hành.
 • Liên lạc với Khách Hàng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để liên lạc với Khách Hàng liên quan đến dịch vụ của 1990.AGENCY thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Khách Hàng. Điều này bao gồm việc liên hệ với Khách Hàng (hoặc các bên cần thiết khác) để thông báo cho Khách Hàng về thông tin quan trọng liên quan đến an toàn hoặc thông báo cho đội phản ứng khẩn cấp (cứu trợ y tế, công an, cứu hỏa…) trong trường hợp xảy ra tai nạn liên quan đến dịch vụ của 1990.AGENCY. Việc xử lý thông tin này là cần thiết (i) để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Chúng tôi, (ii) vì lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc đáp ứng yêu cầu của Khách Hàng và đảm bảo cung cấp dịch vụ Khách Hàng hiệu quả, đồng thời bảo mật và thu thập dữ liệu tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định, và (iii) tuân thủ các nghĩa vụ thông báo pháp lý có liên quan của Chúng tôi.
 • Tiếp thị: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để quảng bá dịch vụ của 1990.AGENCY theo quy định của pháp luật nước sở tại. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo dịch vụ của 1990.AGENCY dựa trên sở thích của Khách Hàng. Việc xử lý thông tin này được dựa trên (i) lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc quảng bá dịch vụ của 1990.AGENCY và (ii) sự chấp thuận của Khách Hàng theo yêu cầu của luật hiện hành.
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ Khách Hàng, Chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng. Việc xử lý thông tin này (i) là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan của Chúng tôi về phòng chống gian lận và (ii) dựa trên lợi ích hợp pháp của Chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận và lạm dụng và quản trị rủi ro tín dụng.

 Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ Flash (Flash LSO) để lưu trữ các tùy chọn trang web và cá nhân hóa lượt truy cập của Khách Hàng. Flash LSO khác với cookie của trình duyệt dựa trên số lượng và loại dữ liệu được lưu trữ. Thông thường, Khách Hàng không thể kiểm soát, xóa hoặc vô hiệu hóa Flash LSO thông qua trình duyệt web của mình. Để biết thêm thông tin về Flash LSO hoặc tìm hiểu cách quản lý cài đặt đối với Flash LSO, hãy truy cập Trang trợ giúp của Adobe Flash Player. Chúng tôi sử dụng các thẻ pixel, là các đồ họa nhỏ có mã định danh duy nhất, được nhúng ẩn trên các trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng trình duyệt hoặc thiết bị của Khách Hàng, tìm hiểu thêm về sở thích của Khách Hàng, cung cấp cho Khách Hàng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 • Nhận diện Khách Hàng khi Khách Hàng đăng nhập sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY. Điều này cho phép Chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Lưu tâm đến các tùy chọn của Khách Hàng, cho phép Chúng tôi tôn trọng những điều Khách Hàng thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà Khách Hàng lựa chọn.
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của 1990.AGENCY.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, như một phần của hoạt động kinh doanh chung của Chúng tôi.
 • Ngăn chặn hành vi gian lận và các tình huống gây ra mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn hoặc tài sản của bất kỳ ai.
 • Bảo mật thông tin của Khách Hàng và các dịch vụ của Chúng tôi khỏi bị truy cập trái phép, mất mát và sử dụng sai mục đích.
 • Cải thiện sự an toàn.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Khách Hàng trên các trang web của Chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ của 1990.AGENCY.

Cookie cho phép Khách Hàng tận dụng một số tính năng cần thiết của Chúng tôi. Ví dụ, nếu Khách Hàng chặn hoặc từ chối cookie của Chúng tôi, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một số Sản Phẩm nhất định yêu cầu thông tin đăng nhập, hoặc Khách Hàng có thể phải tự điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi truy cập lại các trang web của Chúng tôi.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể thu thập thông tin qua cookie khi Khách Hàng tương tác với các dịch vụ của 1990.AGENCY. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie và các công nghệ khác như tập tin chỉ báo hoặc tập tin GIF trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Khách Hàng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho Chúng tôi. Việc sử dụng các công nghệ này và bất kỳ thông tin nào về Khách Hàng mà Chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba đều được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư cụ thể của mỗi bên thứ ba, không dựa trên chính sách này.

Khách Hàng có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Khách Hàng biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho Khách Hàng khi Khách Hàng nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu Khách Hàng tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả Chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của Khách Hàng. Tuy nhiên, nếu Khách Hàng làm điều này, Khách Hàng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Khách Hàng truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

Cách thức và thời điểm Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Thông tin về Khách Hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của Chúng tôi, và Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này cho nội bộ công ty 1990.AGENCY, các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này hoặc chính sách tương tự.

 • Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh: Chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do các nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc đối tác kinh doanh và/hoặc các công ty con của Chúng tôi cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua dịch vụ của 1990.AGENCY.
 • Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua dịch vụ của 1990.AGENCY. Khách Hàng có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Khách Hàng và Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thay mặt Chúng tôi thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo,… dành cho Khách Hàng. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ Khách Hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 • Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, Chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được Khách Hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp 1990.AGENCY hoặc phần lớn tài sản của 1990.AGENCY được một công ty khác mua, thông tin của Khách Hàng sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba cần thiết một cách hợp lý để thương lượng hoặc hoàn thành việc sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của Chúng tôi.
 • Bảo vệ Chúng tôi và những người khác: Chúng tôi được phép tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi Chúng tôi tin rằng việc đó được pháp luật yêu cầu, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Chúng tôi, Khách Hàng của Chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng, hoặc tiết lộ một số loại thông tin nhất định trong trường hợp Chúng tôi nhận được yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý từ các cơ quan công quyền.
 • Tùy theo sự lựa chọn của Khách Hàng: Ngoài các quy định trên, Khách Hàng sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về Khách Hàng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và Khách Hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

Nơi lưu trữ thông tin cá nhân

1990.AGENCY có địa chỉ trụ sở tại Việt Nam). Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của Khách Hàng với dịch vụ của 1990.AGENCY, thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ hoặc truy cập tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được lưu trữ hoặc truy cập theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

Cách thức Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Tại 1990.AGENCY, bảo mật là ưu tiên cao nhất của Chúng tôi. Hệ thống của Chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Khách Hàng.

 • Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Dù vậy, không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khách Hàng nên chủ động thực hiện các biện pháp giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào mật khẩu, điện thoại và máy tính bằng cách đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng máy tính chung, đặt một mật khẩu mạnh và khó đoán và giữ bí mật thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào như mất, bị đánh cắp hoặc xâm phạm mật khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của bạn sử dụng mật khẩu trái phép.
 • Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng do các tổ chức tài chính phát hành được Chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Chúng tôi. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của bên thứ ba.

 Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các dịch vụ của 1990.AGENCY có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và liên kết tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Khách Hàng khi Khách Hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Mọi quyền truy cập và sử dụng các liên kết hoặc trang web của bên thứ ba không bị điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy định về thông tin của các bên thứ ba. Để lựa chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng xem Mục lục và Điều kiện sử dụng Cookie ở trên.

Phân tích của bên thứ ba. dịch vụ của 1990.AGENCY có thể sử dụng các dịch vụ do bên thứ ba vận hành (ví dụ: Google Analytics), những bên đang sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để hiểu việc sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY và báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng các trang web, ứng dụng và tài nguyên trực tuyến khác theo thời gian.

Tính năng plugin mạng xã hội. Chúng tôi sử dụng tính năng plugin mạng xã hội trên trang web của mình, ví dụ: Facebook, YouTube, Instagram và LinkedIn. Khi Khách Hàng xem một trang web có chứa plugin, trình duyệt của Khách Hàng sẽ tạo liên kết trực tiếp đến máy chủ của bên thứ ba. Nếu Khách Hàng đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, nền tảng mạng xã hội sẽ ghi lại lượt truy cập vào tài khoản mạng xã hội của Khách Hàng. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của nền tảng mạng xã hội để biết thêm thông tin.

Truy cập và lựa chọn

Khách Hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Khách Hàng với dịch vụ của 1990.AGENCY. Nếu Khách Hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Khách Hàng luôn có thể liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ.

Khách Hàng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhiều dịch vụ của 1990.AGENCY bao gồm chức năng cho phép Khách Hàng tùy chọn về cách thông tin của Khách Hàng đang được sử dụng. Khách Hàng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Khách Hàng có thể không tận dụng được một số dịch vụ của 1990.AGENCY.

 • Thông tin tài khoản: Nếu Khách Hàng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập vào tài khoản của Khách Hàng trên trang web hoặc ứng dụng chính thức của 1990.AGENCY. Khi Khách Hàng cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, Chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.
 • Liên lạc: Nếu Khách Hàng không muốn nhận nội dung quảng cáo từ Chúng tôi và muốn rút lại sự chấp thuận trước đó (nếu có) và/hoặc phản đối việc tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị, vui lòng đánh dấu vào ô “Tôi không muốn nhận bất kỳ liên lạc với mục đích thương mại nào từ 1990.AGENCY” tại thời điểm Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân, hoặc gửi từ chối dịch vụ quảng cáo theo cú pháp được hướng dẫn (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với Khách Hàng) hoặc liên hệ với Chúng tôi theo mô tả tại Phần 11 bên dưới. Nếu Khách Hàng không muốn nhận thông báo từ ứng dụng của Chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.
 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Khách Hàng biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Khách Hàng khi Khách Hàng nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu Khách Hàng dưới 18 tuổi, Khách Hàng phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này.

Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Khách Hàng để đảm bảo cho Khách Hàng khả năng sử dụng liên tục các dịch vụ của 1990.AGENCY, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Khách Hàng. Thời gian Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của Khách Hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cam kết ẩn hoặc xóa thông tin cá nhân của Khách Hàng ngay khi mục đích và/hoặc thời hạn lưu trữ hết hạn, trừ trường hợp cần lưu trữ thêm trong trường hợp cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi (ví dụ như nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu cụ thể) hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý của Chúng tôi.

Thời hạn lưu giữ tối đa trong bảng dưới đây được áp dụng trừ khi Khách Hàng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình trước khi hết thời hạn này, dựa trên các quyền của Khách Hàng theo luật hiện hành.

 

Danh mục Thời hạn lưu trữ
Cookie và các trình theo dõi khác Vui lòng xem chính sách về cookie của Chúng tôi để biết thời hạn lưu giữ hiện hành
Thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính thông qua thẻ tín dụng Thông tin này được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Chúng tôi, chỉ lưu giữ trong thời điểm diễn ra giao dịch.
Thông tin về các dịch vụ của 1990.AGENCY đã thực hiện, đặt hàng và/hoặc mua hàng Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và không còn cần thiết cho các mục đích được thu thập ban đầu. Điều này cũng bao gồm việc bắt đầu hợp đồng (quan hệ pháp lý tiền hợp đồng) và thực hiện hợp đồng.
Thông tin cá nhân là một phần của hoạt động chào mời và ưu đãi với mục đích gửi phiếu mua hàng và tin tức Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và không còn cần thiết cho các mục đích được thu thập ban đầu.
Thông tin cá nhân liên quan đến việc quản lý các yêu cầu thực hiện quyền của Khách Hàng và câu hỏi về thông tin cá nhân Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và không còn cần thiết cho các mục đích được thu thập ban đầu.
Thông tin về quản lý các tương tác với dịch vụ khách hàng và phản hồi bất kỳ khảo sát dành cho Khách Hàng nào Thông tin này sẽ được lưu giữ tuân theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và không còn cần thiết cho các mục đích được thu thập ban đầu.
Dữ liệu vị trí Dữ liệu này không được lưu giữ sau khoảng thời gian Khách Hàng sử dụng tính năng này.

Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại 1990.AGENCY hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của Chúng tôi, vui lòng liên hệ với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của Khách Hàng. Khách Hàng cũng có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

 • Email: hello@1990.agency
 • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà SongDo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 ,TP. HCM

Hoạt động kinh doanh của Chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Khách Hàng nên truy cập và kiểm tra trang web của Chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của Chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân Chúng tôi có về Khách Hàng và tài khoản của Khách Hàng. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho Khách Hàng liên quan và cho Khách Hàng được quyền lựa chọn.

Một số thông tin bổ sung 

Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng tiềm năng và Khách Hàng hiện tại của 1990.AGENCY tại Việt Nam.

 •       Quyền của Khách Hàng. Theo quy định của pháp luật, Khách Hàng có các quyền sau:

o   hỏi Chúng tôi có đang nắm giữ thông tin cá nhân về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý, chuyển giao;

o   yêu cầu đính chính thông tin cá nhân không chính xác và hoàn thiện phần thông tin cá nhân còn thiếu;

o   yêu cầu xóa thông tin cá nhân nếu đáp ứng một trong các căn cứ pháp lý cho phép xóa, ví dụ như thông tin đó không còn cần thiết cho các mục đích xử lý hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;

o   yêu cầu Chúng tôi tạm dừng xử lý thông tin cá nhân khi các yêu cầu pháp lý không được đáp ứng;

o   yêu cầu luân chuyển thông tin cá nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho Chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với Khách Hàng và được thực hiện bằng phương thức tự động;

o   không tuân theo một quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động và tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến Khách Hàng hoặc ảnh hưởng đáng kể đến Khách Hàng theo cách tương tự, nếu các yêu cầu pháp lý không được đáp ứng 1990.AGENCY không thực hiện quy trình ra quyết định tự động;

o   rút lại sự chấp thuận đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào;

Khách Hàng cũng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích lợi ích hợp pháp của 1990.AGENCY theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của Khách Hàng. Nếu dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được 1990.AGENCY xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, Khách Hàng có quyền phản đối việc xử lý này bất kỳ lúc nào mà không cần bất kỳ lý do đặc biệt nào.

Khi Khách Hàng đồng ý cho Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, Khách Hàng có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và Chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của Khách Hàng cho mục đích đó.

Khách Hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ tại Mục 11 ở trên. Nếu có thể, Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng

Ví dụ về các thông tin được Chúng tôi thu thập thông tin Khách Hàng cung cấp cho Chúng tôi

Khách Hàng chủ yếu cung cấp thông tin cho Chúng tôi khi Khách Hàng:

 • tìm kiếm, đăng ký, sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY;
 • tạo hoặc quản lý tài khoản của Khách Hàng;
 • tương tác với dịch vụ của 1990.AGENCY;
 • đăng ký hoặc tham dự sự kiện của 1990.AGENCY;
 • cung cấp dịch vụ của Khách Hàng trên hoặc thông qua dịch vụ của 1990.AGENCY hoặc các trang web hoặc ứng dụng của 1990.AGENCY (hoặc nền tảng tương tự khác do Chúng tôi cung cấp);
 • liên lạc với Chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc Khách Hàng, gọi điện, email;
 • hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;
 • đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của 1990.AGENCY hoặc nền tảng tương tự.

Tùy thuộc vào việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY, Khách Hàng có thể cung cấp cho Chúng tôi các thông tin ví dụ như:

 • tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;
 • thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;
 • thông tin về tổ chức của Khách Hàng và đầu mối liên hệ của Khách Hàng, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của Khách Hàng;
 • tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;
 • nội dung phản hồi, câu hỏi, trao đổi với Chúng tôi;
 • hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của Khách Hàng khi Khách Hàng tham dự một sự kiện của 1990.AGENCY hoặc sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY;
 • thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch;
 • thông tin tài chính và doanh nghiệp; và
 • Số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác.

Thông tin tự động

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi Khách Hàng:

 • tương tác hoặc sử dụng dịch vụ của 1990.AGENCY (kể cả khi Khách Hàng sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm của 1990.AGENCY;
 • tải nội dung từ Chúng tôi;
 • mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ Chúng tôi; và
 • tương tác hoặc liên lạc với Chúng tôi.

Ví dụ về các thông tin được Chúng tôi thu thập tự động:

 • thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP);
 • thông tin về máy tính và thiết bị (ví dụ: thiết bị, ứng dụng, hoặc trình duyệt, plug-in của trình duyệt, hệ điều hành);
 • vị trí của thiết bị hoặc máy tính của Khách Hàng;
 • thông tin xác thực và bảo mật;
 • thông tin tương tác nội dung (ví dụ: nội dung được tải xuống và chi tiết phát lại);
 • nội dung Khách Hàng đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
 • địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với Chúng tôi; và
 • thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.

Thông tin từ các nguồn khác

Ví dụ về các thông tin Chúng tôi có được từ các nguồn khác:

 • thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng (ví dụ: tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác);
 • thông tin về tương tác của Khách Hàng với dịch vụ của 1990.AGENCY hoặc sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến dịch vụ của 1990.AGENCY (ví dụ: đăng ký, tư vấn, hỗ trợ và tương tự);
 • kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và thông tin lịch sử tín dụng.